Aktiivsed kodanikud ja kogukond – koostöötegevused kogukonnas, kodanike ja vabatahtlike kaasamine, kodanikeühenduste toetamine, partnerite leidmine ja koostöösuhete arendamine, kodanikualgatuse soodustamine, kodanikuharidus, kogukonna pedagoogika

 

Turvalisus ja kuriteoennetus – kohalikul tasandil koostöövormide käivitamine, koolituste korraldamine, kohaliku ennetuskava koostamine, riskianalüüs, turvalise elukeskkonna kujundamine (linnaplaneerimine)

 

Noored ja noorsootöö – noortealgatuste toetamine, rahvusvahelised ja kohalikud noorteprojektid, motivatsioonikoolitused, aktiivõppemeetodite koolitused, seksuaalharidus, uuenduslikud noortsootöömeetodid, noortekogude ja õpilasesinduste tegevus

 

Võrdsed võimalused ja heategevus – vähemate võimalustega inimeste toetamine

 

Strateegiline juhtimine – SWOT, koolituskavad, konsultatsioonid, projektid, arengukavad, tegevuskavad, hindamine ja analüüs

 

Keskkonnaharidus – matkad, õppekäigud, ekskursioonid, metoodilised materjalid